موسیقی اسم ستيزه گر فیلم Star Wars The Power Awakens – كلنجار ستارگان نیرو برمی خیزد اثری كره زمين John Williams، توسط كورس کیفیت ۳۲۰ – ۱۲۸ و ۹۰ قطعه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ منتشر شد. سرگذشت فیلم نزدیک به مقصد سه هزل گويي پشت بام كره زمين اتفاقات « مال و مكنت جدای » و شکست شهريار رخ می دهد. کهکشان جلاجل حلول كننده موجودي توسط یک تهدید جدید كره زمين یک رديف نظامي خطرناک که First Order غيرماذون دارد مواجه شده باریک. این رديف نظامي قصد تسلط ثمار کهکشان و نابودی صفت انحصارطلب کسانی را دارد که توسط ايشان هم محفل نیستند. رهبر این رديف نظامي فردی مرموز و قدرتمند به مقصد غيرماذون کایلو رن ( آدام درایور ) می باشد که دلایل نامعلومی در عوض نابودی كره ارض جلاجل كله دار دارد. جلاجل این بین، گروهي داده ها كره زمين مکان دقیق لوک اسکای والکر ( مارک همیل ) باعث نگرانی هایی در عوض رديف نظامي های طرفین مبارزه شده باریک. هان سولو ( هریسون فورد ) و چیوباکا ( پیتر میهیو ) به مقصد هم محفل افرادی عربي زبان متحد می شوند برخودهموار كردن علاوه ثمار مقابله توسط تهدیدهای First Order ، تلاششان را در عوض یافتن اسکای والکر آدم كردن دهند. كره زمين چشم افزونتر First Order نیز جلاجل پی یافتن و نابودی اسکای والکر می باشد اما…

این فیلم كره زمين زمان اکران چندین رکورد مرتبط توسط فروش گیشه را شکست. ديباچه پرفروش‌ترین بخش جلاجل فرانشیز كلنجار ستارگان و ایضاً رتبه سوم جلاجل فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ را به مقصد كلاه خود اختصاص داد. این فیلم ایضاً كانديد دریافت جایزه اسکار جلاجل پنج لفافه مختلف، و چادرپوش نامزدی جلاجل جوایز فیلم بفتا شد. كورس دنباله، توسط ديباچه‌های اپیزود VIII که جلاجل ۲۰۱۷ منتشر شده و اپیزود IX که آرامش طلب باریک جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۹ به مقصد نمایش درآید. كلنجار ستارگان نیرو برمی‌خیزد یا ديباچه کاملتر آن كلنجار ستارگان اپیزود هفتم نیرو برمی‌خیزد، فیلمی حماسی جلاجل ژانر اپرای فضایی به مقصد کارگردانی جی. جی. آبرامز، هفتمین نصيب كره زمين كلكسيونٔ كلنجار ستارگان باریک که جلاجل دسامبر اسم باشليق ۲۰۱۵ به مقصد نمایش جلاجل آمد.

موسیقی اسم ستيزه گر فیلم Star Wars The Power Awakens اثری كره زمين John Williams

Star Wars The Power Awakens Orginal Soundtrack 320-128Kbps

موسیقی-متن-فیلم-star-wars-the-force-awakens

data

Album: Star Wars The Power Awakens (Full)
Composer: John Williams
Style: Rating
Date: 2015
Nation: USA
Audio codec: MP3
High quality: 320 kb
Playtime: 2:27:03
1. Most important Title (1:36)
2. Starry Night time – Village Assault (5:59)
three. Lor San Tekka and Kylo Ren (zero:07)
four. Kill Them All (1:28)
5. Poe To Destroyer (zero:17)
6. Helmet Off (zero:12)
7. Finn and Phasma (zero:27)
eight. The Scavenger (2:28)
9. Lunchtime (1:21)
10. Again to Destroyer (zero:06)
11. You Want A Pilot (zero:32)
12. I Can Fly Something (four:14)
13. Finn’s Trek (1:41)
14. Stolen Jacket (zero:35)
15. Comply with Me (three:23)
16. The Falcon (three:43)
17. I Don’t Know Your Title (zero:41)
18. The Droid Stole A Freighter (1:06)
19. Boarded (1:33)
20. Solo (2:11)
21. Kanjiklub (1:15)
22. The Rathtars! (four:26)
23. Snoke (2:05)
24. It’s True, All of It (1:23)
25. Arrival At Takodana (zero:45)
26. You Received A Title (1:36)
27. Informants (zero:24)
28. Legacy of the Darkish Aspect (zero:59)
29. Maz Examines Finn (1:23)
30. I’m No Hero (1:03)
31. The Name (1:12)
32. The Imaginative and prescient (zero:57)
33. Maz’s Counsel (1:46)
34. The Final Day of the Republic (1:15)
35. The Starkiller (1:50)
36. Kylo Ren Arrives At The Battle (2:23)
37. The Resistance (1:31)
38. The Abduction (2:30)
39. Finn and Poe, United (three:22)
40. Han and Leia Focus on Kylo (2:13)
41. March of the Resistance (2:34)
42. Rey’s Theme (three:12)
43. Thoughts Video games (1:37)
44. Carry Her To Me (2:04)
45. Restraints and Ren’s Rage (1:35)
46. The Plan (2:33)
47. Touchdown At Lightspeed (1:27)
48. Group Enters Base (zero:18)
49. The Rey Escape (zero:57)
50. The Bombing Run (three:07)
51. Escape Now, Hug Later (zero:14)
52. Bag of Explosives (zero:49)
53. Planting the Expenses (2:21)
54. Torn Aside (5:01)
55. The Lightsaber (zero:51)
56. The Trench Run – The Methods of the Power (four:38)
57. Snoke Recollects Kylo Ren (zero:55)
58. The Journey Dwelling (2:19)
59. R2 Reveals the Map (1:21)
60. Farewell and The Journey (three:00)
61. The Jedi Steps (2:15)
62. Finish Credit (6:38)
63. Starry Night time (Alternate) (1:44)
64. Starry Night time (Alternate 2) (1:03)
65. Starry Night time (Alternate three) (zero:43)
66. Village Assault (Alternate) (2:32)
67. Lor San Tekka and Kylo Ren (Alternate) (zero:36)
68. Kill Them All (Alternate) (zero:40)
69. Kill Them All (Alternate 2) (zero:32)
70. I Can Fly Something (Alternate Excerpts) (1:28)
71. The Rathtars! (Alternate) (zero:17)
72. Legacy of the Darkish Aspect (Alternate) (zero:41)
73. Kylo Ren Arrives on the Battle (Alternate) (zero:39)
74. The Abduction (Alternate Ending) (1:32)
75. Finn and Poe, United (Alternate) (1:17)
76. Han and Leia Focus on Kylo (Alternate) (zero:47)
77. Touchdown at Lightspeed (Alternate Excerpt) (zero:45)
78. Torn Aside (Alternate) (1:08)
79. Torn Aside (Alternate 2) (zero:26)
80. Torn Aside (Alternate three) (1:04)
81. Unknown Cue (Mellow) (zero:58)
82. Unknown Cue 2 (March) (zero:39)
83. Unknown Cue three (Pizzicato) (zero:23)
84. Unknown Cue four (Motion) (zero:27)
85. Unknown Cue 5 (Sorrowful) (zero:27)
86. Unknown Cue 6 (Woodwinds) (zero:10)
87. Scherzo for X-Wings (2:31)
88. Finale (Live performance Ending) (1:24)
89. Dobra Doompa (2:48)
90. Jabba Stream (1:37)

Album: Star Wars The Power Awakens (Full)
Composer: John Williams
Style: Rating
Date: 2015
Nation: USA
Audio codec: MP3
High quality: 320 kb
Playtime: 2:27:03

۱٫ Most important Title (1:36)
2. Starry Night time – Village Assault (5:59)
three. Lor San Tekka and Kylo Ren (zero:07)
four. Kill Them All (1:28)
5. Poe To Destroyer (zero:17)
6. Helmet Off (zero:12)
7. Finn and Phasma (zero:27)
eight. The Scavenger (2:28)
9. Lunchtime (1:21)
10. Again to Destroyer (zero:06)
11. You Want A Pilot (zero:32)
12. I Can Fly Something (four:14)
13. Finn’s Trek (1:41)
14. Stolen Jacket (zero:35)
15. Comply with Me (three:23)
16. The Falcon (three:43)
17. I Don’t Know Your Title (zero:41)
18. The Droid Stole A Freighter (1:06)
19. Boarded (1:33)
20. Solo (2:11)
21. Kanjiklub (1:15)
22. The Rathtars! (four:26)
23. Snoke (2:05)
24. It’s True, All of It (1:23)
25. Arrival At Takodana (zero:45)
26. You Received A Title (1:36)
27. Informants (zero:24)
28. Legacy of the Darkish Aspect (zero:59)
29. Maz Examines Finn (1:23)
30. I’m No Hero (1:03)
31. The Name (1:12)
32. The Imaginative and prescient (zero:57)
33. Maz’s Counsel (1:46)
34. The Final Day of the Republic (1:15)
35. The Starkiller (1:50)
36. Kylo Ren Arrives At The Battle (2:23)
37. The Resistance (1:31)
38. The Abduction (2:30)
39. Finn and Poe, United (three:22)
40. Han and Leia Focus on Kylo (2:13)
41. March of the Resistance (2:34)
42. Rey’s Theme (three:12)
43. Thoughts Video games (1:37)
44. Carry Her To Me (2:04)
45. Restraints and Ren’s Rage (1:35)
46. The Plan (2:33)
47. Touchdown At Lightspeed (1:27)
48. Group Enters Base (zero:18)
49. The Rey Escape (zero:57)
50. The Bombing Run (three:07)
51. Escape Now, Hug Later (zero:14)
52. Bag of Explosives (zero:49)
53. Planting the Expenses (2:21)
54. Torn Aside (5:01)
55. The Lightsaber (zero:51)
56. The Trench Run – The Methods of the Power (four:38)
57. Snoke Recollects Kylo Ren (zero:55)
58. The Journey Dwelling (2:19)
59. R2 Reveals the Map (1:21)
60. Farewell and The Journey (three:00)
61. The Jedi Steps (2:15)
62. Finish Credit (6:38)
63. Starry Night time (Alternate) (1:44)
64. Starry Night time (Alternate 2) (1:03)
65. Starry Night time (Alternate three) (zero:43)
66. Village Assault (Alternate) (2:32)
67. Lor San Tekka and Kylo Ren (Alternate) (zero:36)
68. Kill Them All (Alternate) (zero:40)
69. Kill Them All (Alternate 2) (zero:32)
70. I Can Fly Something (Alternate Excerpts) (1:28)
71. The Rathtars! (Alternate) (zero:17)
72. Legacy of the Darkish Aspect (Alternate) (zero:41)
73. Kylo Ren Arrives on the Battle (Alternate) (zero:39)
74. The Abduction (Alternate Ending) (1:32)
75. Finn and Poe, United (Alternate) (1:17)
76. Han and Leia Focus on Kylo (Alternate) (zero:47)
77. Touchdown at Lightspeed (Alternate Excerpt) (zero:45)
78. Torn Aside (Alternate) (1:08)
79. Torn Aside (Alternate 2) (zero:26)
80. Torn Aside (Alternate three) (1:04)
81. Unknown Cue (Mellow) (zero:58)
82. Unknown Cue 2 (March) (zero:39)
83. Unknown Cue three (Pizzicato) (zero:23)
84. Unknown Cue four (Motion) (zero:27)
85. Unknown Cue 5 (Sorrowful) (zero:27)
86. Unknown Cue 6 (Woodwinds) (zero:10)
87. Scherzo for X-Wings (2:31)
88. Finale (Live performance Ending) (1:24)
89. Dobra Doompa (2:48)
90. Jabba Stream (1:37)

رزرو مکان تبلیغاتی

اینجا مقام تبلیغات شماست. در عوض رزرو، لطفا توسط ایمیل downloadha.assist@gmail.com جلاجل تباني باشید.